Kennisgeving stemming ALV 16-12-2021

Vooruitlopend op de notulen melden we jullie dat:

a.   De contributie per 1-1-2022 voor alle leden (ook jeugd dus) met 15 euro wordt verhoogd

b.   Het daluren abonnement nog niet wordt ingevoerd. 

Tevens is tijdens de e-ALV decharge verleend aan het bestuur en de jaarcijfers en begroting goedgekeurd.

Dank voor diegene die aanwezig waren bij deze bijzondere e-ALV of het bestuur hebben gemachtigd.

Archief Overzicht