Uitnodiging Algemene leden Vergadering 19 maart 2018

Onze jaarlijkse ALV houden we op 19 maart om 20:00

Dan zullen we jullie onze plannen voor 2018-2019 voorleggen en vertellen over de status van de nieuwe banen.

 

AGENDA

 • Opening/mededelingen
 • Ingekomen stukken
 • Notulen ALV 
 • Financieel verslag 2017
 • Verslag kascommissie en benoeming kascommissie
 • Bestuursmutaties
 • Aftreden: Bart van Grevenhof, Penningmeester
 • Vacature: Penningmeester
 • Terugblik op 2017 (met o.a. verslag commissies)
 • Begroting voor 2018 en plannen voor 2018-2019
 • Wat verder ter tafel komt
 • Rondvraag
 • Sluiting

Wij hopen u te mogen begroeten op deze jaarlijkse belangrijke vergadering. 

 

Nieuws Overzicht